Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals het duurzaam opwekken van energie, het schoon, veilig en efficiënt inrichten van mobiliteit en het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel zijn op het Nederlandse deel van de Noordzee actueler dan ooit. Digitalisering speelt een sleutelrol in het vinden van antwoorden. Het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) heeft Rijkswaterstaat daarom opdracht gegeven de voorbereidingen te starten voor een Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee.

De toekomst begint vandaag

De fysieke, digitale en kennisinfrastructuur die nodig is om belanghebbenden van informatie over de Noordzee te voorzien, staat nog in de kinderschoenen. Het gaat jaren duren om die samen met alle betrokken partijen te organiseren en realiseren. Ondertussen verdwijnen met de ontmanteling van olie- en gasplatforms steeds meer locaties waar delen van de infrastructuur al zijn gerealiseerd, of gerealiseerd zouden kunnen worden. Er is daarom op korte termijn actie en beleidsaandacht nodig.

Stappen zetten in de digitalisering van de Noordzee

Een door Rijkswaterstaat gecoördineerde, interdepartementale werkgroep gaat in opdracht van het IDON onderzoeken wat de verschillende belangenpartijen in het Noordzeegebied nu en straks nodig hebben aan informatie, informatievoorziening en digitale connectiviteit. De focus ligt op de functionele behoefte van de ministeries met beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid op de Noordzee, internationale samenwerkingsverbanden, kennis- en onderzoeksinstellingen, havenbedrijven en private partijen. Het onderzoek geeft inzicht in wat er op dit vlak al wel en nog niet is georganiseerd en welke kansen er liggen om elkaar te versterken en verder te helpen.

Bestaande initiatieven, overleggen en samenwerkingen worden benut om onze informatie op te halen. Samen kijken de gesprekspartners welke synergie er mogelijk is door lopende en toekomstige activiteiten (bijvoorbeeld) te bundelen, op te schalen of slim te timen.

 In latere stappen wordt bekeken wat op korte (tot 2030), middellange (2030-2040) en lange termijn (vanaf 2040) concreet moet gebeuren om in de kritieke digitaliseringsbehoefte te voorzien. Dit valt buiten de scope van de huidige IDON-opdracht.

 Parallel aan het onderzoeken van de digitaliseringsbehoefte en het uitwerken van het uitvoeringsprogramma starten mogelijk praktische pilotprojecten om inhoudelijke vraagstukken nader te verkennen en aannames te toetsen.