Mijlpaal in de realisatie van het Net op zee Borssele en het Maritieme Informatievoorziening Service Punt

De komende jaren sluit netbeheerder TenneT zes nieuw te bouwen windenergiegebieden voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet. Naast Borssele zijn dit Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. De gezamenlijke capaciteit van deze windgebieden bedraagt 10.500 Megawatt (MW). Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 10,5 miljoen huishoudens, oftewel circa 130% van alle Nederlandse huishoudens.

TenneT realiseert op dit moment  het eerste deel van het net op zee, namelijk dat van windenergiegebied Borssele. Deze netaansluiting bestaat uit 2 transformatorplatforms (Alpha en Bèta), die in het windenergiegebied gebouwd worden. Elk platform (offshore stopcontact) ‘bedient’ 2 tot 3 kavels met windturbines en levert via 2 kabels ruim 700 MW wisselstroom. In totaal lopen er 4 kabels via de Noordzee en de Westerschelde naar het vasteland. De kabels  komen naast de kerncentrale Borssele aan land. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Zie ook dit filmpje.

Kabels

Het installeren van de eerste set kabels voor platform Borssele Alpha is in december 2018 gestart. Hieraan voorafgaand zijn voorbereidende  onderzoeken en werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van explosieven en archeologisch onderzoek, baggerwerkzaamheden op zee en graafwerkzaamheden op land.

Platforms

In augustus 2018 is het jacket (onderstel) voor het platform Borssele Alpha geïnstalleerd op zee. De topside (bovenkant) van Alpha is afgelopen mei succesvol geplaatst en uitgebreid getest. Inmiddels is Borssele Alpha gereed om 700 MW elektriciteit te kunnen leveren. Vorige week heeft TenneT het certificaat voor de netaansluiting Borssele Alpha ontvangen. Dit betekent dat de netaansluiting voldoet aan de door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestelde voorwaarden.

Volgende maand begint de bouw van de windparken van Ørsted en Blauwwind in windenergiegebied Borssele.

Zie ook dit filmpje

Wat is de rol van RWS Zee en Delta bij het realiseren van het Net op zee - Borssele?

“Voordat de plannen tot uitvoering komen, is er al een lang traject geweest van het verkennen van mogelijke routes van de kabels door de Noordzee en over land, het opstellen van een milieu-effectrapport door TenneT en uiteindelijk het verlenen van een watervergunning”, aldus Tineke Veenbaas, coördinator Net op zee bij RWS Zee en Delta. “We zijn al vanaf 2014 bij dit project betrokken, ook vanuit het bredere perspectief van Wind op zee”.

In deze watervergunning is vastgelegd, dat voor de uitvoering van het project werkplannen worden opgesteld. Daarbij moet je denken aan hoe de kabel in de waterbodem wordt aangelegd, hoe de bouw en installatie van de platforms plaatsvindt en zaken als monitoring van de diepteligging van de kabel. Werner Helmich, verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij dit project, licht toe:

“Zonder goedkeuring van deze plannen mag TenneT deze activiteiten niet uitvoeren. De coördinatie van de beoordeling van deze plannen ligt bij de afdeling Handhaving van RWS ZD. Daarbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe expertise. Ook moeten we daarbij rekening houden met de inhoud van het tussen Vlaanderen en Nederland gesloten politiek akkoord over de ligging en de timing van de uitvoering van het leggen van de kabels in de Westerschelde”.

Dat dergelijke omvangrijke projecten niet altijd volgens het boekje verlopen, daar kan Werner over meepraten: “Dit project heeft een aantal forse tegenvallers gehad, zoals langdurig laag water in de Rijn vorig jaar, waardoor het transport van de kabels vanuit Duitsland vertraging opliep. Ook de instabiele wand van de Honte leidde tot vertraging. Dit heeft geleid tot de toepassing van een andere robuuste techniek om de kabels toch bedrijfszeker in de waterbodem aan te kunnen leggen. Dat betekende dat reeds goedgekeurde werkplannen moesten worden aangepast en opnieuw, bij onder andere RWS, worden ingediend. Vanwege de tijdsdruk was het voor alle partijen even flink aanpakken, maar de goede samenwerking met TenneT en met alle stakeholders rond de Westerschelde werpt dan zijn vruchten af.
TenneT heeft hier laten zien, dat ze ondanks tegenslagen en een dynamische werkomgeving een project toch tijdig kunnen uitvoeren”.

Informatievoorziening

Waar TenneT verantwoordelijk is voor de energievoorziening, is RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor Wind op zee. RWS CIV voert het project Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) uit in opdracht van EZK, met als doel het leveren van één shared service voor de informatievoorziening op platforms en windturbines op zee. Op elk platform plaatst MIVSP een mast met sensoren en radars om data in te winnen. Deze data zijn essentieel voor de openstelling en exploitatie van de windparken en om de Noordzee veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. De hoeveelheid benodigde data per platform hangt af van de eisen en wensen van de gebruikers, zoals de Kustwacht, TenneT, KNMI en RWS. Hiertoe werkt RWS nauw samen met de medewerkers van het programma Wind op Zee van RWS ZD. Zij stellen de functionele eisen op voor de nautische en ecologische databehoefte. Het Landelijk Meetnet Water en KNMI doen dit voor de hydrologische en meteorologische data.

Belangrijke mijlpaal

Op platform Borssele Alpha heeft MIVSP 26 sensoren en radars geplaatst. Alle aangebrachte apparatuur is gereed om alle data in te winnen en naar land te brengen. Hiermee is voor MIVSP een mijlpaal behaald.